วันนี้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ cursor มาเจอ script สำหรับ backup database น่าสนดีเลยเอาเก็บไว้ซะหน่อย

DECLARE @name VARCHAR(50) -- database name
DECLARE @path VARCHAR(256) -- path for backup files
DECLARE @fileName VARCHAR(256) -- filename for backup
DECLARE @fileDate VARCHAR(20) -- used for file name

SET @path = 'C:\Backup\'

SELECT @fileDate = CONVERT(VARCHAR(20),GETDATE(),112)

DECLARE db_cursor CURSOR FOR
SELECT name
FROM master.dbo.sysdatabases
WHERE name NOT IN ('master','model','msdb','tempdb')

OPEN db_cursor
FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @name

WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
       SET @fileName = @path + @name + '_' + @fileDate + '.BAK'
       BACKUP DATABASE @name TO DISK = @fileName

       FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @name
END

CLOSE db_cursor
DEALLOCATE db_cursor

ที่มา: http://www.mssqltips.com/tip.asp?tip=1599

Advertisements