การแปลง Float เป็น VARCHAR NVARCHAR โดยไม่ให้อยู่ในรูป 100e+5 หรือ ปัดค่า เช่น 95105580.00 ปัดเป็น 95105600

SELECT COST, CONVERT(NVARCHAR(50), CAST(COST AS DECIMAL(38,2))) AS COSTT FROM tblCipList
SELECT COST, STR(COST, 38, 2) AS COSTT FROM tblCipList
Advertisements