เจอปัญหาอีกแล้ว… ตอน user กดปุ่ม export ไปเป็น excel ซึ่งใช้เวลานานพอสมควร ก็เลยจะ disable control ไว้ก่อนเผื่อ user กดซ้ำทำให้ excel ที่ create มา close ไม่สมบูรณ์ เลยต้องหาวิธี disable ปุ่ม export ไว้ขณะที่กำลัง postback ค้นหาเจอวิธีนี้ครับดีที่สุด

http://disturbedbuddha.wordpress.com/

Often, we want to disable the control that triggered an asynchronous postback until the postback has completed. This prohibites the user from triggering another postback until the current one is complete.

The Code

First add a ScriptManager to the page, immediately following the <form> tag.

<asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server" />

Then add a Label wrapped in an UpdatePanel. This label will be populated with the date and time on each postback. We’ll also add a Button inside of the UpdatePanel to cause the postback.

<asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" runat="server">
   <ContentTemplate>
    <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Label" /><br />
    <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Update Time" OnClick="Button1_Click" />
  </ContentTemplate>
</asp:UpdatePanel>

We’ll also add an UpdateProgress control and associate it with our UpdatePanel just to let the user know that something’s happening.

<asp:UpdateProgress ID="UpdateProgress1" runat="server" AssociatedUpdatePanelID="UpdatePanel1">
  <ProgressTemplate>
     Loading...
   </ProgressTemplate>
</asp:UpdateProgress>

Next, we’ll add a events in the code-behind to populate the Label and to introduce some latency, simulating a lengthy update to the page.

VB.NET:

Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
   Label1.Text = Now.ToString
End Sub
Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
  System.Threading.Thread.Sleep(4000) 'Pause for 4 seconds.
End Sub

And finally we’ll add the client-side code to disable our button during the postback. The Javascript disables the button during the beginRequest event of the PageRequestManager and enables it when control has been returned to the browser in the endRequest event. The control causing the postback is returned from the get_postBackElement() method of the BeginRequestEventArgs object which is passed to the function handling the beginRequest event.

Add the follow script after the ScriptManager on the page:

<script type="text/javascript">
   var pbControl = null;
   var prm = Sys.WebForms.PageRequestManager.getInstance();
   prm.add_beginRequest(BeginRequestHandler);
   prm.add_endRequest(EndRequestHandler);
   function BeginRequestHandler(sender, args) {
     pbControl = args.get_postBackElement(); //the control causing the postback
     pbControl.disabled = true;
   }
   function EndRequestHandler(sender, args) {
     pbControl.disabled = false;
     pbControl = null;
   }
</script>

And that’s it!

The Complete Source Code:

<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="false" CodeFile="Default.aspx.vb" Inherits="_Default" %>
<%@ Register Assembly="System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"
  Namespace="System.Web.UI" TagPrefix="asp" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <head runat="server">
    <title>Untitled Page</title>
  </head>
  <body>
    <form id="form1" runat="server">
      <asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server" />
      <script type="text/javascript">
        var pbControl = null;
        var prm = Sys.WebForms.PageRequestManager.getInstance();
        prm.add_beginRequest(BeginRequestHandler);
        prm.add_endRequest(EndRequestHandler);
        function BeginRequestHandler(sender, args) {
          pbControl = args.get_postBackElement(); //the control causing the postback
          pbControl.disabled = true;
        }
        function EndRequestHandler(sender, args) {
          pbControl.disabled = false;
          pbControl = null;
        }
      </script>
      <asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" runat="server">
        <ContentTemplate>
          <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Label" /><br />
          <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Update Time" OnClick="Button1_Click" />
        </ContentTemplate>
      </asp:UpdatePanel>
      <asp:UpdateProgress ID="UpdateProgress1" runat="server" AssociatedUpdatePanelID="UpdatePanel1">
        <ProgressTemplate>
          Loading...
        </ProgressTemplate>
      </asp:UpdateProgress>
    </form>
  </body>
</html>
Advertisements