พอเราใช้ popup โดยวิธี response.write css ที่เขียนไว้บนเว็บจะหลุดไป วิธีแก้ให้เขียน popup ตามนี้เลย

string str = string.Format(" window.open('DisplayImage.aspx?DocumentID={0}', 'window','HEIGHT=600,WIDTH=820,top=50,left=50,toolbar=yes,scrollbars=yes,resizable=yes');", id));

ClientScript.RegisterClientScriptBlock(this.GetType(), "popup", str);

ที่มา
http://forums.asp.net/t/1510668.aspx?Response+Write+breaking+CSS